Thursday, Jun 21st

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA 25/09/2014 - Các Ủy Ban của Tổng Tu Nghị

25/09/2014 - Các Ủy Ban của Tổng Tu Nghị

Email In PDF.

Tổng Tu Nghị (TTN) XXIII được khai mạc thứ hai, ngày 22 tháng 9, đã diễn tiến với niềm phấn chấn, các tu nghị viên làm việc mỗi ngày mỗi hăng hái hơn. Ban Tổng Cố Vấn đã suy nghĩ và tiên liệu trong suốt thời gian dài chuẩn bị, tổ chức thiết lập một số Ủy Ban theo Qui Luật của TTN. Sau đây là những Ủy Ban chính của TTN.


Ủy Ban điều phối trung ương: gồm Chủ tịch là Bề trên Tổng quyền, Điều hành viên của TTN, bốn sơ trong Ban Tổng Cố Vấn, các Điều Động Viên và Chủ tịch của các Ủy Ban. Nhiệm vụ của Ủy ban điều phối trung ương là nối kết giữa các Ủy Ban và quan tâm tới những vấn đề có thể xảy ra trong diễn tiến của các công việc.

Các Ủy Ban nghiên cứu của Tổng Tu Nghị là các nhóm suy tư, chia sẻ và làm việc của tất cả các tu nghị viên, với số lượng cân xứng của các thành viên. Họ tạo thành không gian chia sẻ và tham khảo trên chủ đề và trên một vài đề tài riêng của TTN. Có cả thảy 13 Ủy Ban, mỗi Ủy Ban với một vị Chủ tịch, phó Chủ tịch và Thơ ký do mỗi Ủy Ban tự chọn. Mỗi Ủy Ban gồm 15-16 tu nghị viên, xem xét bản đúc kết đã được thực hiện trong toàn Hội Dòng và tiến hành công việc theo phương pháp đã được Cử tọa TTN phê chuẩn.

Ủy Ban về Qui chế gồm 5 thành viên. Một nhiệm vụ của Ủy ban này là kiểm soát việc tuân giữ Qui chế trong thời gian TTN; vào cuối TTN họ sẽ duyệt xét dựa trên những đề xuất đã được nêu lên; trình bày trong cuộc họp khoáng đại những chỉnh sửa về Qui chế để được phê chuẩn và trao cho Ban Tổng Cố Vấn để thành văn bản cuối cùng cho TTN tới.

Ủy Ban duyệt xét các đề xuất, gồm 10 thành viên, có nhiệm vụ xem trước những đề xuất đã được các Tỉnh dòng gửi đến và phân loại giữa những đề xuất cần được bàn thảo và bỏ phiếu và những đề xuất chỉ cần đề cập đến; chuyển những đề xuất này cho các Ủy ban để nghiên cứu dựa trên sự phân loại đã thực hiện và nhất trí trong cuộc họp khoáng đại, những đề xuất cần được bàn thảo; trình bày trong cuộc họp khoáng đại những gì phải được phê chuẩn và bỏ phiếu.

Ủy Ban Biên tập Tài liệu Tổng Tu Nghị gồm 8 thành viên, với nhiệm vụ là thâu gom những suy tư về chủ đề và kinh nghiệm của TTN; sọan thảo văn bản để đan cử trong cuộc họp khoáng đại; trao cho vị Chủ tịch bản văn đã được phê chuẩn để biên tập Nghị quyết của TTN.

Ủy Ban Truyền thông cũng gồm 8 thành viên, có nhiệm vụ cộng tác với Ban Truyền Thông Xã Hội trung ương, cung cấp cho toàn Hội Dòng những thông tin định kỳ và các tin tức về công việc của TTN, cũng như cộng tác trong tất cả những gì liên quan đến truyền thông (hình ảnh, phỏng vấn, giả định về những cách thức truyền tải TTN, v.v...).

Một vai trò đặc biệt và trách nhiệm lớn được ủy thác cho các Điều Động Viên TTN. Ủy ban này do Mẹ Tổng Quyền và Ban Tổng Cố Vấn của Mẹ tuyển chọn, với số lượng là bốn vị, có chức năng luân phiên nhau điều động những cuộc thảo luận trong cuộc họp khoáng đại. Ủy ban này cùng với Mẹ Tổng Quyền và Điều Hành Viên tạo thành Ban Chủ Tịch của TTN.

Trong TTN, vị Thơ ký và các cộng sự viên của ngài cũng có nhiệm vụ quan trọng: soạn thảo biên bản của từng cuộc họp chung, đọc Biên bản của những cuộc họp khoáng đại để được phê chuẩn. Thư Ký đảm nhận trách nhiệm xem lại Biên bản sau khi được góp ý chỉnh sửa trong cuộc họp khoáng đại.

Nhóm gồm các Kiểm phiếu viên cũng đã được thiết lập trong những ngày qua. Mỗi Ủy ban đã chọn một thành viên của mình vào nhóm Kiểm phiếu viên này. Các Kiểm phiếu viên sẽ luân phiên thực hiện việc kiểm phiếu trong những thời điểm được yêu cầu trong TTN Trách nhiệm trong nhiệm vụ này đòi các Kiểm phiếu viên phải thề trước toàn thể Cử tọa TTN.

Cử tọa TTN hưởng nếm sự hiện diện của nhóm Thông Dịch Viên, luôn đồng hành trong mọi thời điểm của các cuộc họp khoáng đại, với việc thông dịch tức thời sang tiếng Anh, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Các chị em đến từ các quốc gia khác nhau và phục vụ trong suốt hành trình của TTN XXIII.

Sr. Caty FMA chuyển ngữ